نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگی

اهداف، وظایف و اختیارات راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 97
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 107
فرمت فایل : ورد و پی دی اف word pdf
حجم فایل : 22.4

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

راه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدد، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻫﻬﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ 90 ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻫﺪاري از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﯾﻨﺮو ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻬﺴﺎزي و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي راه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر دارد ما در این تحقیق پس از معرفی سازمان راه راهداری و چارت سازمانی به بررسی وظایف این سازمان خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی :

راهداری ، راه سازی، وظایف راهداری، اهداف راهداری

 

تاريخچه تشكيل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي.. 1

اهداف كلي و راهبردهاي كلان بخش حمل و نقل جاده‌اي.. 5

اهداف... 7

وظایف اساسی.. 8

اساسنامه سازمان.. 11

​فصل يك - كليات... 11

فصل دوم- موضوع سازمان.. 12

فصل سوم - اركان سازمان.. 13

فصل چهارم- ساير مقررات... 22

قوانين مرتبط با زير بخش حمل و نقل جاده‌اي برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نيز ابقا شده است 23

چارت سازمانی سازمان راهداری.. 26

وظایف حوزه ریاست... 27

وظایف مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.. 28

وظایف و اختیارات گزینش... 29

وظایف و اختیارات دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل.. 30

وظایف دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات... 33

وظایف دفتر فنی و امور پیمان ها38

وظایف اداره کل حراست... 41

وظایف معاونت حمل و نقل.. 41

وظایف دفتر حمل و نقل کالا.. 45

وظایف دفتر حمل و نقل مسافر.. 48

وظایف دفتر ترانزیت و پایان ههای مرزی.. 50

وظایف دفتر حمل و نقل روستایی.. 54

وظایف دفتر نگهداری راه و ابنیه فنی.. 58

وظایف دفتر تجهیز ماشین آلات و راهدارخانه ها64

وظایف دفتر نظارت بر بهر هبرداری آزاد راه ها65

وظایف معاونت برنامه ریزی راهداری.. 67

وظایف دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری.. 72

وظایف دفتر آمار ایمنی و ترافیک.... 74

وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع.. 77

وظایف دفتر برنام ه و بودجه. 79

وظایف اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه. 84

وظایف اداره کل امور مالی و منابع.. 88

مراحل صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا.. 90

نتیجه گیری.. 98

منابع 100

تاريخچه تشكيل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

آغاز تحولات ساختاري حمل و نقل كشور به حدود يك صد سال قبل برمي‌گردد. فرمان اميركبير در سال (1277 ه.ش) براي ايجاد بحريه نظامي، سرآغاز سازماندهي حمل و نقل كشور بوده است.

با بررسي سوابق تاريخي مشخص مي شود كه نخستين بار در سال (1285 ه.ش) اداره طرق و شوارع تأسيس گرديده است. در سال ( 1301 ه.ش) اداره‌كل طرق و شوارع در وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه تشكيل مي‌شود كه از آن مي توان به عنوان نخستين ساختار سازماني اين بخش در كشور نام برد.

در سال 1309 امور مربوط به راه از وزارت ... فوائد عامه جدا شده و وزارت طرق و شوارع تاسيس مي‌گردد. در ادامه همين روند و با توجه به وابستگي شديد نهادهاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي كشور به راه و نياز به راه‌هاي اتومبيل رو، و در نتيجه، نياز به يك سازمان جديد، در سال 1315 وزارت راه با هدف تامين راه‌هاي ارتباطي كشور تشكيل مي‌شود.

در سال‌هاي 1345 و 1347 مجدداً تغييرات عمده اي در سازمان و تشكيلات وزارت راه به وجود آمد. در سال 1351 وزارت راه، تشكيلات منسجم تري يافت. در اين زمان سازمان هاي وابسته به وزارت راه، شامل راه آهن دولتي ايران، هواپيمايي كل كشور و مركز هواشناسي بودند.

اساسي‌ترين تغيير تشكيلاتي با تصويب قانون تغيير نام وزارت را هو ترابري در سال 1353 به وقوع پيوست. براساس اين قانون وظايف جامع تر و گسترده تر بر عهده اين سازمان نهاده شد و حمل‌ونقل به عنوان ركن اساسي در وظايف وزارت را ه و ترابري محسوب گرديد. سازمان بنادر وكشتيراني نيز به اين وزارتخانه انتقال يافت و آزمايشگاه فني و مكانيك خاك نيز به سبب ارتباط وظيفه با وزارت راه و ترابري جزء سازمان هاي وابسته به وزارت مذكور در آمد. سپس در سال 1354 به سبب گسترش فعاليت راهداري در سطح استان‌ها، اداره‌كل راهداري به معاونت اجرايي و راهداري تغيير شكل يافته و ادارات كل فني به منظور پشتيباني فني و عملياتي استان‌ها در اين حوزه ايجاد شدند.

در سال 1361 ادارات كل راه و ترابري استان‌ها در مجموعه حوزه معاونت پارلماني و برنامه‌ريزي قرار مي گيرند و با اصلاح عنوان معاونت راهداري به معاونت راهداري و هماهنگي امور استان‌ها به اين معاونت ملحق مي‌شوند. در همين سال عمده‌ترين تحول در ارتباط با حمل ونقل جاده اي، در تشكيلات مصوب با ايجاد يك شاخه معاونت در ستاد، تحت عنوان معاونت حمل و نقل جاد‌ه‌اي صورت مي‌پذيرد. ساختار تشكيلاتي مذكور قريب 10 سال ملاك عمل مي‌ماند.

در سال 1371 و در اجراي قانون تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي، تشكيلات وزارت راه‌وترابري مورد بازنگري قرار گرفت. در اين بازنگري معاونت‌هاي حقوقي و برنامه‌ريزي و ساختمان و توسعه راه آهن رسماً سازماندهي و داراي تشكيلات تفصيلي گرديدند. همچنين با تصويب قانون تاسيس شركت سهامي تامين ماشين‌آلات و تجهيزات راهداري و راهسازي، اداره‌كل تامين ماشين آلات منحل و جهت انجام بررسي‌هاي كارشناسي لازم، اداره كل مطالعات و بررسي‌هاي فني ماشين آلات ايجاد شد.

در تاريخ 03/08/1373، در پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي اداري كشور، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با جدايي وظايف حمل ونقل جاده‌اي از پيكر وزارت متبوع و ادغام آن در شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه‌باربري، سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور تاسيس شد.

براين اساس، مجموعه وظايف و پست هاي سازماني اين بخش از تشكيلات حوزه ستادي و ادارات كل راه‌وترابري استان ها حذف گرديد. به دنبال اين جابه جايي و به دليل ارتباط وظيفه اي سه واحد دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، اداره‌كل وصول عوارض اتوبان‌ها و دفتر هماهنگي ترابري نيز به سازمان مزبور انتقال يافتند.

گرچه مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تاسيس سازمان به اواخر دوره برنامه اول توسعه ‌برمي‌گردد، ليكن عملاً تغييرات در دوره برنامه دوم توسعه به انجام رسيد. معاونت حمل و نقل در آخرين وضعيت سازماني خود به عنوان يكي از 9 معاونت وزارت راه و ترابري داراي چهار دفتر به نام‌هاي: استاندارد تدوين و مقررات، برنامه‌ريزي و آمار حمل و نقل، هماهنگي ترابري و امور حمل‌ونقل بين‌المللي و چهار اداره‌كل به نام‌هاي: ترافيك، امور مسافري، حمل و نقل بار و پشتيباني امور حمل و نقل و يك دبيرخانه به نام شوراي عالي ترابري بود. اولين نمودار تشكيلاتي سازمان كه تقريباً بدون هيچ تغييراتي تا زمان ادغام معاونت راهداري پابرجا ماند شامل حوزه رياست با سه دفتر، يك مديريت و يك دبيرخانه، سه معاونت با هشت دفتر و دو اداره‌كل در ستاد و واحدهاي استاني به تعداد استان ها بود. واحدهاي استاني نيز با دو سطح اداره‌كل و مديريت متناسب با وضعيت فعاليت و شرايط هر استان تعيين گرديدند.

سازمان در بدو تاسيس داراي دو شركت وابسته به نام‌هاي شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران و شركت حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران بود. در سال 81 طبق مصوبه شوراي عالي اداري، شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران از سازمان منتزع و به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران وابسته گرديد و براساس مصوبه هيات وزيران در سال 82 انجام امور مربوط به واگذاري شركت حمل ونقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران نيز به سازمان ابلاغ گرديده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران