نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی جرایم اطفال (بزهکاری اطفال)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 886
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 135
فرمت فایل : word
حجم فایل : 150kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.

امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.

قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

مقدمه

 

انگيزه و روش تحقيق

طرح فرضيه

 

بخش اول: كليات و مفاهيم

فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال

مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان

گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان

بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري

بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري

گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران

گفتار اول: مسووليت كيفري اطفال در ايران باستان

بند اول:تئوري اسلام در باب مسؤليت كيفري

بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام

مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار

فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال

گفتار دوم: تعريف حقوقي مسووليت كيفري

مبحث دوم: مباني مرتبط با بزهكاري اطفال

بند اول: قابليت انتساب

بند دوم: قابليت تحمل

گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهكاري اطفال[1]

گفتار پنجم : اهميت بزهكاري اطفال

مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعي

بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس

مبحث اول: عدم بلوغ فكري و جسمي از ديدگاه مذاهب خمسه

گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال مميز و غير مميز

فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس

گفتار اول : نگرش قوانين جزائي ايران قبل از انقلاب

1) بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )

2-1) ديدگاه اصلاحي و تربيتي ماده 49

3-1) ضمان عاقله
2) انتقادات واشكالات وارده بر مواد 49و 50

3) مسووليت طفل در ارتباط باچند عنوان (شركت ، معاونت، شروع، تعدد، تكرار)

4) توجيهات اصل عدم مسووليت كيفري اطفال:

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائي اطفال :

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:

2 4 ) عدم قابليت انتساب جرم به فاعل صغير:

1) اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسيدگي كيفري:

1 1) غير علني بودن جلسه رسيدگي به جرائم اطفال

2 1 ) لزوم حضور ولي يا سرپرست يا وكيل طفل در جلسه دادرسي:

3 1 ) لزوم احضار اطفال توسط ولي يا سرپرست آنها:

4 1 ) عدم سلب آزادي طفل جزء در موارد استثنايي:

1 3 ) تجديد نظر درحكم توسط قاضي:

3) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم:

2 3 ) تجديد نظر از حكم دادگاه :

1) دفاعيات توجيه كننده :

2) دفاعيات معذور كننده[2] :

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

معيار تشخيص خوب وبد

بند چهارم) افراد بين چهارده تا هجده سال

بند پنجم : پيشنهادات كميسيون وزارت كشور:

بند اول) نقش دادستاني :

بند دوم ) علم و آگاهي طفل :

بندسوم) قوت دلايل دادستاني :

بند چهارم ) عدم كفايت اثبات فعل :

بند پنجم) قرينة سن :

مقايسه دو نظام حقوقي ايران و انگلستان در مسووليت كيفري اطفال :

بخش سوم: مجازات اطفال در ايران و انگليس و تصميمات حقوقي راجع به اطفال بزهكار

فصل اول: انواع مجازاتها و تصميمات راجع به اطفال بزهكار در حقوق ايران

مبحث سوم‌: مجازاتهاي رايج در رويه قضايي:

گفتار اول: احكام حرفه آموزي:

گفتار دوم: حبس در منزل :

گفتار سوم: حكم سواد آموزي درداخل كانون:

گفتار چهارم: حبس پايان هفته:

فصل دوم: مجازات اطفال ازديدگاه حقوق انگلستان

مبحث اول: احكام غير توقيفي:[3]

گفتار اول : آزادي

گفتار دوم: اخذ التزام[4]

گفتار سوم: جبران خسارت [5]

گفتار چهارم: جريمه نقدي

مبحث دوم: احكام اجتماعي[6]

گفتار اول : دستور حضور در مراكز مراقبتي [7]

گفتار دوم: دستورات نظارتي [8]

گفتار سوم : دستور تعليق مراقبتي [9]

گفتار پنجم: دستورات تركيبي [10]

گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[11]

مبحث سوم: احكام توفيقي [12]

گفتار دوم : بازداشت دريك موسسه متخلفين جوان [13]

گفتار سوم: حبس در زندان

مقايسه دو نظام در نوع مجازاتها:

فصل سوم: تضمينات حقوقي راجع به اطفال بزهكار:

مبحث 1) فرض بيگناهي

مبحث 2) لزوم حفظ حريم شخصي و سري بودن جلسات دادرسي

مبحث 3) اجباري بودن داشتن وكيل و مشاوره حقوقي

مبحث 4) حق حضور والدين در جلسه دادرسي

مبحث 5) اصل تفسير كودك مدارانه

مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراكز مراقبتي

مبحث 7) لزوم جدايي دادگاه اطفال ازبزرگسالان

مبحث 8) محدود بودن كاربرد مجازات

مبحث 9) منع استفاده از حبس

مبحث 10) ممنوعيت مجازات هاي بدني

مبحث 11) الزام به اتخاذ تصميمات اصلاحي

نتيجه گيري و پيشنهاد:

ضميمه

فصل دوم : آيين دادرسي

فصل سوم : آراء و تصميمات

فصل چهارم : تخفيف و تعليق اجراي مجازات

1) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت

منابع و مأخذ

 

1 - براي بزهكاري اطفال و اطفال بزهكار مراجعه كنيد:

- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222

- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226

[2].excuses

[3] - non custodial orders.

[4] - binding over

[5] - compensation.

[6] - community sentences.

[7] - Atendance center order.

[8] - supervision order.

[9] - care order.

[10] - combination order.

[11] - cur few orders

[12] - custodial sentences

[13] - detention in a young offender institution .

جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.

چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.

روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.

روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز به مبحث تقسيم مي شود.

در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري پايان نامه را به پايان برسانيم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران