نسل جوان ایران

علوم پایهعلوم زمین زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی

ﺣﺮﮐﺎت زﻣﯿﻦ و رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺧﺎك ﺣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه

ارسال کننده : جناب آقای رضا پذیرا
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : renzo8445[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 506
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 6
فرمت فایل : powerpoint
حجم فایل : 1/297kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺧﺎك ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ، از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﺴﺎرات ﺣﺎﺻﻞ از زﻟﺰﻟﻪ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻠﯽ ﺧﺎك، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯿﻬﺎي داﺋﻤﯽ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ روي ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎك واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺧﺎﮐﻬﺎي داﻧﻪ اي ﺳﺴﺖ در اﺛﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت زﯾﺎدي در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻟﺮزه در آﯾﺪ، ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ از ﺣﺠﻢ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ آب ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﮔﺮدد .

ﻣﻘﺪﻣﻪ

رواﻧﮕﺮاﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﺬي ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﺑﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﻻﯾﺪار ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاي وﻗﻮع رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ و زﻫﮑﺸﯽ آن آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي اﺷﺒﺎع ﺗﺤﺖ ارﺗﻌﺎش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺮه اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻌﺎش ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺮه اي آب در ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎوي ﻓﺸﺎر ﺳﺮﺑﺎر ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺎك ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ رواﻧﮕﺮاﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎك ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ ﮔﺮدد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران