نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی محیط زیستآب و فاضلابآب و فاضلاب

ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب

ارسال کننده : سرکار خانم لیلا شاهکرمی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : l.shahkarami76[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۶ شهریور ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 431
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 226kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

اﻣﺮوزﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اي ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻴﺎز دارد ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اي ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣحدود ﺁب از ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺁﻟ ﻮدﻩ ﺷﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺱﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زیستی ﮐﺸﺎورزي و صنعتی ﺑﺸﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ هﻤﮕﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﺪﻳﮕﺮ دادﻩ و زﻧﮓ ، ﺧﻄﺮ بحران ﺁب را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ صدا در ﺁوردﻩ اﺳﺖ .

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻴست؟

ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب

روﺷﻬﺎي ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ

ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ

ﻣﺮاﺟﻊ

اﻣﺮوزﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدﻩ اي ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻴﺎز دارد ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اي ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣحدود ﺁب از ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺁﻟ ﻮدﻩ ﺷﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺱﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زیستی ﮐﺸﺎورزي و صنعتی ﺑﺸﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ هﻤﮕﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﺪﻳﮕﺮ دادﻩ و زﻧﮓ ، ﺧﻄﺮ بحران ﺁب را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ صدا در ﺁوردﻩ اﺳﺖ .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران