نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال )

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ تیر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1148
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 427
فرمت فایل : word
حجم فایل : 329 KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

در فضاي پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروريستي 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊيم هاي بين المللي بخصوص رﮊيم هاي امنيتي بين المللي دستخوش تغييرات و تحولات عمده اي گرديده اند . اگر چه رﮊيم هاي امنيتي بين المللي از دير باز مطرح بوده نظير : کنسرت اروپايي ، پس از جنگ هاي ناپلئوني ، اما عمدتا رﮊيم هاي امنيتي پديده اي قرن بيستمي هستند که به دولتها اين اجازه را ميدهند که از مشکلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند . رﮊيم هاي تمام عيار امنيتي تنها در قرن بيستم و به ويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اينگونه رژيم ها اغلب مورد ترديد قرار گرفته است . بعضي از رژيم هاي امنيتي بزرگ مانند : سالت يک ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسليحاتي بين ايالات متحده امريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق طراحي شده بودند ، در حقيقت رژيم هاي بي اعتباري بودند . مطابق تعريف رژيم هاي امنيتي ، وجود عناصر ضمني و سريع و باور هاي مشترک در ميان بازيگران ، به رغم اختلافات مبنايي ، موجب تعيين محدوديت هاي خاص در رفتار بازيگران مي شود . اين در حالي است که تعابير متفاوت منافع ژئواستراتژيک امريکا و روسيه ، در نظام بين المللي موجب شکاف در برداشت رژيم هاي امنيتي ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام مي شوند ، ثانيأ مکانيزم هاي همکاري را شکل مي دهند که در ميان دولتها و ساير بازيگران ديگر ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين المللي کمک مي کنند ، ثالثأ رژيم ها توسط عوامل متعددي که عمده ترين آن قدرت مي باشد دستخوش تغيير مي شوند . در واقع صاحبان اصلي قدرت ، همانا ايالات متحده امريکا ابر قدرت چهار بعدي ( فرهنگي ، سياسي اقتصادي و نظامي ) و فدراسيون روسيه ابر قدرت تک بعدي ( نظامي ) هستند که رژيم هاي امنيتي را شکل مي دهند و همين قدرتها هستند که زمينه ساز تغيير و نابودي رژيم هاي امنيتي مي گرند . بر اين اساس سعي شده است در اين رساله به مقايسه ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به رژيم هاي امنيتي بين المللي پرداخته شود که اين رژيم ها شامل NPT , PTBT , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT .... مي باشند . همچنين به بررسي نظريه رژيم هاي بين المللي و نگرش امريکا و روسيه نسبت به پرونده هسته اي ايران نيز پرداخته مي شود .

عنوان صفحه

چکيده .................................................................................................................................. 1

فصل اول : کليات پژوهش

1- طرح مسئله..................................................................................................................... 2

2- سئوال اصلي ................................................................................................................... 5

3 – سئوالات فرعي ............................................................................................................ 5

4 – فرضيه اصلي ............................................................................................................... 5

5 – قلمرو تحقيق ............................................................................................................... 5

6 – روش تحقيق................................................................................................................. 5

7 – متغيرها......................................................................................................................... 6

8 – انگيزه انتخاب موضوع..................................................................................................... 6

9 – اهداف انتخاب موضوع ................................................................................................... 6

10 – بررسي ادبيات موجود .................................................................................................. 7

11 – تعريف مفهومي متغيرها ................................................................................................ 7

12- تعريف مفاهيم کليدي ..................................................................................................... 9

13- ساختار تحقيق.............................................................................................................. 10

 

 

فصل دوم : آخرين موج از تئوريهاي روابط بين المللي ؛ نظريه رژيم هاي بين المللي

مقدمه.................................................................................................................................. 11

گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي.................................................................. 14

الف – ساختار گرايان .............................................................................................. 17

ب – پيروان گروسيوس............................................................................................ 26

ج – ساختار گرايان تعديلي....................................................................................... 32

گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي................................................ 34

الف – بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي.......................................................... 39

ب – اجزاء تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي......................................................... 39

ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي .................................................................... 42

د – انواع رژيم هاي بين المللي................................................................................. 42

ه – گروه بندي رژيم هاي بين المللي.......................................................................... 45

و – رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي............................................................... 46

ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري........................ 46

گفتار سوم : دلايل به وجود آمدن مشکلات تغييرات ،

و نيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي ..........................................................................64

الف – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي...............................................64

ب – مشکلات ساختي و شکلي ................................................................................65

ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي ..............................................................67

د – نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي .................................................................69

ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي ..................................................................70

و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي ........................................................ 73

ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هاي بين المللي..............................................85

نتيجه گيري.............................................................................................................90

 

فصل سوم : رژيم هاي امنيتي بين امللي و مقايسه ديدگاه هاي ديدگاه امريکا و روسيه

مقدمه .................................................................................................................................92

گفتار اول مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، کنترل تسليحات و خلع سلاح .......................................93

الف – مفهوم امنيت ................................................................................................93

ب – باز دارندگي و مراحل مختلف مسابقه تسحيلاتي امريکا و روسيه (شوروي سابق) 95

ج – کنترل تسليحات و خلع سلاح..........................................................................105

1 – کنترل تسليحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد .........................................107

2 – کنترل تسحيلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 .......................................111

گفتار دوم : ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به قرار دادهاي ABM و طرح سپر دفاع ملي

موشکي NMD ...............................................................................................................114

الف – گفتگوهاي محدوديت سلاح هاي استراتژيک.................................................119

1 – قرارداد سالت يک ..........................................................................................119

2 – قرار دادسالت دو ...........................................................................................120

3 – قرار دادهاي استارت يک ، دو ، سه ،...............................................................120

4 – قرار داد سورت ..............................................................................................120

ب سيستم دفاع ملي موشکي NMD و ديدگاههاي موافقين و مخالفين آن ............ 121

1 - سيستم دفاع ملي موشکي NMD و واکنش روسيه به آن. .....................................125

2 – پيامدهاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکيNMD ..................................................129

3 – اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات...................................................... 129

ج – طرح سپر دفاع ملي موشکي NMD و حادثه 11 سپتامبر........................................131

گفتار سوم : رژيم بين المللي کنترل و مهار موشکي MTCR و نظامنامه موشکي ICOC ..........135

الف – رژيم مهار و کنترل فناوري مشکي MTCR .......................................................137

ب - دلايل کارايي و عدم کارايي رژيم کنترل و مهار فن آوري موشکيMTCR ........142

ج – ايجاد نظام نامه يا کردار نامه موشکي ICOC ..........................................................148

د – رژيم کنترل صادرات تسليحات و ديدگاه هاي روسيه و امريکا ................................151

گفتار چهارم : کنوانسيون هاي منع سلاح هاي بيولوژيک و منع سلاح هاي شيميايي

CW – BWC...............................................................................................................................161

الف – کنوانسيون منع گسترش ، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيک ( BWC)161

ب – کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC).....................................171

گفتار پنجم : دو رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان (CTBT, NPT )................................176

الف – نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي ..................................................................178

ب – آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA ) ..............................................................182

ج – معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( NPT).................................................185

د – رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT )................................................191

گفتار ششم : رﮊيم امنيتي ناتو ، رﮊيم کنترل تسليحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعي موشکي در لهستان و چک ............................................................................................................198

الف - رﮊيم امنيتي بين المللي ناتو ، ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين المللي.......198

ب – سپر دفاع موشکي در لهستان و چک و شکاف در رﮊيم امنيتي...............................213

ج - رﮊيم کنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE )......................219

نتيجه گيري.......................................................................................................................226

 

فصل چهارم : نگرش امريکا و روسيه به پرونده هسته اي ايران

مقدمه ..............................................................................................................................................228

گفتار اول : تاريخچه روابط هسته اي ايران و امريکا پس از انقلاب................................................229

الف – سير تعاملات ايران و آمريکا در خصوص مسائل هسته اي ...................................231

ب – استراتژي سياست خارجي امريکا در دوره بوش پسر در قبال ايران ........................234

گفتار دوم : ديپلماسي هسته اي امريکا در قبال ايران ......................................................................236

الف – برنامه هسته اي ايران از ديد امريکا ........................................................................238

ب – سياست هاي امريکا براي مقابله با برنامه هاي ايران ................................................241

گفتار سوم : اتهامات ايالات متحده عليه فعاليتهاي هسته اي ايران .................................................245

الف – اتهامات فني ..........................................................................................................245

ب – تحليل اقتصادي........................................................................................................246

گفتار چهارم : سياست خارجي ايران و روسيه در قبال يکديگر ...................................................248

الف – زمينه هاي همکاري ايران و روسيه.......................................................................253

ب – زمينه هاي همکاري اقتصادي در سطح جهاني ......................................................254

گفتار پنجم : تغيير نگرش روسيه در خصوص پرونده هسته اي ايران از حالت بازي با ايران تا رأي مثبت به قطعنامه بر عليه ايران .........................................................................................................256

نتيجه گيري......................................................................................................................................262

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ...................................................................................................264

پيوست ها و ضمائم :

پيوست (الف ) گاه شمار هستهاي در سال 1385..............................................................272

پيوست (ب ) سير برنامه اتمي ايران در سال 1386...........................................................277

کتابنامه

الف ) کتب فارسي ............................................................................................................281

ب ) مقالات فارسي ..........................................................................................................287

ج ) نشريات فارسي .........................................................................................................292

د ) جزوات درسي ............................................................................................................293

و ) پايان نامه ها و رساله ها ..............................................................................................294

ه ) منابع اينترنتي و خبر گزاري ها ....................................................................................296

ي ) منابع انگليسي ............................................................................................................297

چکيده انگليسي ..............................................................................................................................300

 

فهرست جداول

جدول 2- 1 جدول مفاهيم کليدي رژيمهاي بين المللي....................................................................88

پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد جهان شاهد آن بود که از دل ابر قدرت شرق پانزده جمهوري تحت عنوان کشورهاي مستقل مشترک المنافع موسوم به CIS ها پديد آمد و مهمترين آنها که ميراث دار واقعي شوروي سابق بود جمهوري فدراتيو روسيه مي باشد ، روسيه در بدو امر پس از پديد آمدن دچار مشکلات فزاينده داخلي بوده به همين دليل از بسياري از مواضع سابق عقب نشيني نمود ، علت ديگر آن قدرت باز دارندگي نظامي امريکا و تاثير آن بر ناتو شوروي امنيت مي باشد . در اين دوران امريکا به عنوان پيروز اصلي جنگ سرد در صدد ايجاد ساختار هژمونيک و طراحي نظام بين الملل و فضايي دو راستاي نظم نوين جهاني که جرج بوش پدر آنرا مطرح کرده ، بوده است . در اين ساختار امريکا در رأس هرم قدرت جهاني به عنوان يک هژمون قرار مي گرفت و در صدد تک قطبي کردن جهان و نگرش به بين الملل گرايي بوده ، در واقع نظم نوين جهاني داراي دو موج بوده ، موج اول در پي حمله عراق به کويت در 2 اوت 1990 و حمله نيروهاي اختلاف بين المللي به رهبري امريکا صورت گرفت و موج دوم آن حوادث 11 سپتامبر 2001 بوده است .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران