نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم اجتماعیرفاه اجتماعی

بررسي تأثير مؤلفه هاي اجتماعي- اقتصادي خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر ورامين

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdi[@]azarno.ir
تاریخ ارسال : ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 944
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 124
فرمت فایل : word
حجم فایل : 604kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

اين پژوهش به بررسي رابطه ي ميان مؤلفه هاي مهم وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده با موفقيت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر ورامين مي پردازد. معدل دانش آموزان در سال تحصيلي 91 – 90 به عنوان شاخص موفقيت تحصيلي در نظر گرفته شد. جامعه آماري شامل كليه ي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر ورامين كه در سال تحصيلي 91-90 مشغول به تحصيل بوده اند مي باشد .

روش نمونه گيري در اين پژوهش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده است . به اين صورت كه ابتدا جامعه آماري را به سه طبقه محروم ، نيمه برخوردار و برخوردار تقسيم كرديم و سپس به نمونه گيري از هر طبقه پرداختيم.

جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق نرم افزار آماري spss 15 ميباشدو در دو بخش داده ها مورد بررسي قرار گرفتند . در بخش اول از طريق آزمون كولموگروف – اسميرنوف نرمال بودن داده ها بررسي شد و در بخش دوم از طريق آزمون ناپارامتريك ضريب همبستگي تا او كندال به تحليل فرضيه ها پرداخته شد.

در اين پژوهش 8 فرضيه مورد آزمون قرار گرفتند . به اين صورت كه بين عوامل : 1 ) محل سكونت خانواده ، 2 ) نوع مالكيت مسكن ، 3 ) درآمد ، 4 ) سواد پدر ، 5 ) سواد مادر ، 6 ) تعداد اعضاي خانواده ، 7 ) سرپرست خانواده ، 8 ) تعداد اتاق هاي در اختيار خانوار و موفقيت تحصيلي رابطه وجود دارد.

نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد كه از بين 8 عامل فوق تنها ، محل سكونت خانواده ، درآمد ، سواد پدر، سواد مادر ، تعداد اعضاي خانواده و تعداد اتاق هاي در اختيار خانوار با موفقيت تحصيلي رابطه دارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ... 2

1-1 بیان مسأله 3

1- 2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ... 5

1-3 هدفهای تحقیق ... 6

1-4 سوا لات و فرضیه های تحقیق ... 6

 

1-5 چهارچوب نظری تحقيق ... 6

 

1-6 روش تحقیق ... 13

 

1-7 جامعه آماری و حجم آن ... 13

1- 8 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ... 14

1-9 روش گرد آوري اطلاعات ... 14

1-10روش تجزيه و تحليل اطلاعات 14

1-11 متغیرها و واژه هاي كليدی 14

 

فصل دوم: ادبيات تحقیق

 

مقدمه ... 17

2-1خانواده 18

2- 1 - 1تعريف خانواده 19

2-1-2 نقش خانواده در تربيت اجتماعي كودك 19

2-1-3 نقش اقتصاد در خانواده 21

2-1-4 موقعيت اجتماعي_اقتصادي و يادگيري 22

2-1-5 وضعيت اجتماعي و اقتصادي والدين 23

2-1-6 موفقيت 23

2-1-7 نقش والدين در موفقيت تحصيلي و رفتاري فرزندان 26

2-1-8 مهارت هاي صحيح مطالعه 29

2-1-8-1روش هاي مطالعه صحيح 30

2-1-9 ديدگاه اقتصاددانان درباره ي اهميت اقتصادي آموزش 30

2-1-9-1 ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك درباره ي اهميت اقتصادي آموزش 30

2-1-9-2 ديدگاه اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره ي اهميت اقتصادي آموزش 33

2-1-9-3 ديدگاه اقتصاددانان معاصر درباره ي اهميت اقتصادي آموزش 35

2-2 پيشينه تحقيق 40

2-2-1 مطالعات داخلي 40

2 -2-2 مطالعات خارجي 41

فصل سوم:ويژگيهاي استان تهران و شهرستان ورامين

مقدمه ... 50

3-1جغرافياي شهرستان ورامين 52

3-2جمعيت استان تهران 53

3-3وضعيت اقتصادي استان تهران 55

3-4تعداد دانش آموزان و مدارس استان تهران و شهرستان ورامين 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ... 63

4-1 آزمون نرمال بودن متغير وابسته 64

4-2 تحليل فرضيه ها 65

 

 

 

 

 

فصل پنجم:جمع بندي و نتيجه گيري

5-1 خلاصه پژوهش 83

5-2 بحث ونتيجه گيري 84

5-3 پيشنهادات پژوهشي 89

5-4 پيشنهاداتي براي پژوهشگران آينده 89

5-5 محدوديت هاي پژوهشي 90

چكيده انگليسي 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

 

3-1جدول جمعيت استان تهران بين سالهای 1389-1384 54

3-2جدول تعداد خانوارهاي استان تهران بين سالهای 1388-1384 54

3-3 جدول جمعیت شهرهای استان تهران سال 1389 55

3-4جدول تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی شهرهای استان تهران 1387-1386 57

3-5 جدول تعداد مدارس و دانش آموزان و کارکنان آموزش استثنائی شهرهای استان تهران 1387-1380 58

3-6 جدول تعداد مدارس و دانش آموزان و کارکنان آموزش ابتدائی شهرهای استان تهران 1387-1375 59

3-7 جدول تعداد مدارس و دانش آموزان و کارکنان آموزش راهنمائی شهرهای استان تهران 1387-1375 60

3-8 جدول تعداد مدارس و دانش آموزان و کارکنان آموزش متوسطه شهرهای استان تهران 1387-1375 61

4-1 جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال 64

4-2 جدول فراوانی مربوط به محل س*****ت و موفقیت تحصیلی 66

4-3 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 66

4-4 جدول فراوانی مربوط به نوع مالکیت منزل مس*****ی و موفقیت تحصیلی 68

4-5 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 68

4-6 جدول فراوانی مربوط به درآمد خانواده و موفقیت تحصیلی 70

4-7 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 70

4-8 جدول فراوانی مربوط به سواد پدر و موفقیت تحصیلی 72

4-9 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 72

4-10 جدول فراوانی مربوط به سواد مادر و موفقیت تحصیلی 74

4-11 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 74

4-12 جدول فراوانی مربوط به تعداد اعضاء خانواده و موفقیت تحصیلی 76

4-13 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 77

4-14 جدول فراوانی مربوط به سرپرست خانواده و موفقیت تحصیلی 78

4-15 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 78

4-16 جدول فراوانی مربوط به تعداد اتاق های منزل مس*****ی و موفقیت تحصیلی 80

4-17 جدول آزمون ضریب همبستگی تااو کندال 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 

4-1 نمودار موفقيت تحصيلي 64

4-2 نمودار محل سكونت 67

4-3 نمودار نوع مالكيت 69

4-4 نمودار درآمد خانواده 71

4-5 نمودار ميزان تحصيلات پدرخانواده 73

4-6 نمودار ميزان تحصيلات پدر خانواده 73

4-7 نمودار ميزان تحصيلات مادر خانواده 75

4-8 نمودار سوا د مادر خانواده 75

4-9 نمودار تعداد اعضاي خانواده 77

4-10 نمودار تعداد اعضاي خانواده 77

4-11 نمودار سرپرست خانواده 79

4-12 نمودار تعداد اتاق ها 81

4-13 نمودار تعداد اتاق ها 81

 

 

خانواده[1] از نهادهای مهم و بنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد و جامعه دارد. اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مسئله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسالان تأثیر می‌گیرد ولی بیشتر تحت تأثیر خانواده است. تأثیر خانواده در کودک و نقش‌های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و غیره بسیار مهم وعظیم است. (قائمی، 1375)

تأثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک از لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت و فراگیری خاصی آشکار می‌شود و در سراسر زندگی باقی می‌ماند. روابط صحیح و متعادل والدین و فرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت و بهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می‌دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش و شخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرند تأثیر متقابل کودک و والدین و نحوه برخورد و ارتباط والدین و کودک از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل محسوب می‌شود. (نوابی نژاد،1370)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی[2] موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می‌شود. (قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می‌دهد که مجموع هزینه های دولت‌ها برای آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه از 8 میلیارد در سال 1965 به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته است. (برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهم‌ترین و عینی‌ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی و اثر بخشی نظام‌های آموزش و پرورش است (مهر افروز،1378).و تمام کوشش‌ها و تلاش‌های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می‌شود. (شلویری،1377)

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی و اکتسابی است. از ویژگی‌های مشخص پایگاه اجتماعی می‌توان از تعلیم و تربیت و شغل والدین، هوش بهر و رفتار کلامی آن‌ها، در آمد خانواده، وضع بهداشتی، تجارب تربیتی، همسایگان و شرایط زندگی، نگرش‌های گوناگون در باب آموزش و پرورش، پیشرفت و امکان کنترل بر مقدرات و مانند این‌ها نام برد . بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پیشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارد. از مدت‌ها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر و موفقیت بچه‌ها با وضع اجتماعی خانواده‌هایشان تغییر می‌کند بسیاری از محققان دریافته‌اند که نمرات کودکان در آزمون‌های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم و تربیت والدین و درآمد خانواده مرتبط و وابسته است (مانارازو[3]،1972:به نقل از مهدی پور،1386).

تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد، فصل اول کلیات موضوع را بررسی می‌نماید، فصل دوم ادبيات تحقيق، شامل مبانی نظری مؤلفه هاي اجتماعي-اقتصادي خانواده و پیشرفت تحصیلی و مروری بر مطالعات تجربي خواهد بود ، در فصل سوم ويژگي هاي استان تهران و شهرستان ورامين آورده مي شود، و سپس در فصل چهارم مدل و مباحث آماری مطرح می‌شود و در انتها فصل 5 نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات و پاسخگویی به سوا لات و فرضیه هاي تحقيق اختصاص داده می‌شود.

 

[1]- family

[2]- Educational achivement

1-manarazo

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران