نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

روابط ایران و عثمانی به مثابۀ الگوی روابط شرقی ـ اسلامی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdi[@]azarno.ir
تاریخ ارسال : ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1257
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 428kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

روابط ایران و عثمانی بهرغم استمرار و گسترۀ زمانی آن بیش از پنج سده و اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور همسایه از مقوالتی است که از نظر تحقیقات اصیل و پرمغز به سان طفلی نوپاست که به تازگی قدم در راه نهاده است. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت میشود، شرح جنگهای خونین دو همسایۀ پرتوان است که هر یک سعی می‌کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند. چنین چشماندازی بیشتر از وقایعنامههای ایران و عثمانی ناشی میشود که به تحقیقات تاریخی هم سرایت کرده است. با بررسی تحقیقات انجامگرفته در این حوزه چنین به نظر میرسد که حجم مطالعات مربوط به روابط ایران و عثمانی نه تنها در عرصه تاریخنگاری سیاسی، بلکه در دیگر عرصهها چون تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی فوقالعاده اندک و ناچیز است. واقعیت آن است تا یک سنت پژوهشی قویم و فرانگر در این عرصه چهره نبندد، تک‌نگاریها و مطالعات موردی نمیتواند چندان راهگشا باشد. با توجه به چنین نقصانی، مطالعه و تبیین نظری روابط ایران و عثمانی در چهارچوب متد علمی و تبیینگر از ضروریات این حوزه مطالعاتی است. لذا مقوله نظری»الگوی روابط شرقی ـ اسالمی« که موضوع مقالۀ حاضراست تالشی در همین راستا است که می‌کوشد با تعریف ایستارها و الگوهایی، که از بطن این روابط برخاستهاند به ترسیم چهارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی بپردازد و مؤلفههای این رابطه را در دو مقولۀ همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل کند. پژوهش حاضر تالشی کوچک است برای نظاممند و عینی‌کردن مباحث مربوط به روابط ایران و عثمانی به دور از هرگونه تعمی ً م ناروا و صرفا در سایه حقایق برآمده از تاریخ. 

چکیده

مقدمه

واگرایی ساختاری

الف ـ مؤلفۀ مذهبی

ب ـ مؤلفۀ سیاسی

پ ـ مؤلفۀ اقتصاد و تجارت جهانی

همگرایی متنزل

الف مولفه های سیاسی

ب ـ مؤلفۀ اصالحات

نتیجه گیری 

منابع

قولۀ نظری روابط شرقی اسلامی معرف انگارهای از مناسبات سیاسی در چهارچوب کشورهای شرق اسلامی است که ایران و عثمانی دو نمونه شاخص این مناسبات بهحساب می آیند. این انگاره برآمده از سنتهای دیرپای خاورمیانه و تحوالت تاریخی این منطقه است که نخستین دولتهای شرق باستان را در پهنۀ خود پرورانده است؛ لذا اندیشۀ دولت و سیاست خارجی بین دولتهای این منطقه جغرافیایی عمری همپایۀ نخستین تشکلهای سیاسی اجتماعی خاورمیانه دارد. در توضیح و تحلیل مبانی سیاست خارجی باید در نظر داشت که سی ً است خارجی اساسا پدیدهای چند وجهی است و در خالء شکل نمیگیرد و نتیجۀ دگرگونیهای مختلف در حیات اجتماعی و نتیجه تعامل و بههم آمیختگی تحوالت داخلی، منطقهای و بینالمللی است و در نهایت برآمده از تصمیمات انسانی در چهارچوب ساختارهای جغرافیایی، فرهنگی و اداری است (سجادپور، 6 :1383). بر این اساس سیاست خارجی که سیاست بین المللی برآیند آن محسوب میشود، مفهومی چند وجهی است که در پرتو نظریه های میان رشتهای درخور بررسی و مطالعه است. در تحلیل جامعه شناختی جوامع ایران و عثمانی طی سدههای شانزده تا بیست میالدی گفتنی است که تاریخ این جوامع، اساس ساختار سیاسی و عملکرد سازمان دولت را توضیح میدهد که منشأ ساختارها و نهادها، مفاهیم سیاسی کهنی است که طی سالیان متمادی در سرزمین بینالنهرین و فالت ایران یا به تعبیر امروزیتر شرق اسالمی و خاورمیانه تکوین یافته است. این میراث به ایران ساسانی رسید و از طریق دیوانیان و اندرزنامه های ساسانی به خالفت عباسی انتقال یافت و سپس در سراسر تمدن اسالمی گسترش یافت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران