نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

تأثیرات جمهوري اسلامی ایران بر لبنان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ مهر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1078
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 34
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1.317kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همه مؤمنان به اسلام را به خود جذب کرد و به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهاي قرن بیستم، آثار و ی ژ هاي در سطوح منطقه اي و بین المللی بر جاي گذاشت. با توجه به این که انقلاب اسلام ی، مولود قدرت نرم ارزش هاي دینی اسلامی است، به شکل قابل توجه ی در لبنان به دلیل وجود شرایط و زمینه ها ي مساعد آن کشور که ر یشه در عوامل مختلفی از جمله روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دوکشور و اکثریت شیعیان در آن دارد، تأثیرگذار بوده است. با توجه به موارد مذکور، نگارنده ضمن بررسی تأثیر جمهوري اسلامی ای ران بر کشور لبنان، بر اساس نظریه سه بعدي، سعی در اثبات آن دارد که مؤلفه سیاس ی قدرت نرم جمهوري اسلامی ایران، با توجه به شرا یط مناسب و مساعد لبنان نسبت به دیگر مؤلفه ها، تأثیر بیشتري بر آن کشور داشته است.

چکیده

مقدمه

1. نظریۀ سه بعدي قدرت نرم

نقد نظریۀ« ناي »با توجه به مبانی اسلام  

فرهنگ

اقتصاد

سیاست

2. شاخص هاي قدرت نرم ایران براساس نظریه سه بعدي در مورد لبنان

فرهنگ

1-1-2 . گسترش فرهنگ اسلامی

2-1-2 . گسترش زبان فارسی

3-1-2 . تأثیر امام خمینی+ بر ادبیات لبنان

2-2 . اقتصاد

1-2-2 . مبادلات تجاري

2-2-2 . روابط توریستی

3-2-2 . مساعدت هاي مالی و اقتصادي ایران

3-2 . سیاسی

1-3-2 . روابط سیاسی

2-3-2 . تأثیر امام+ بر حرکت هاي اسلامی در لبنان

3-3-2 . تأسیس حزب الله

4-3-2 . محوریت روحانیت در عمل سیاسی

5-3-2 . ادبیات سیاسی و روش هاي تبلیغاتی

6-3-2 . نمادگرایی شیعه

7-3-2 . برگزاري روز قدس در لبنان

8-3-2 . مواضع مردم و علماي لبنان در برابر فتواي قتل سلمان رشدي

نتیجه

منابع

 

 

 

 

 

 

 

در برهه اي که اجماع علمی متفکران اجتماعی، آغاز دورة گذار از موج دوم تمدنی به« عصر اطلاعات»را در جهان توسعه یافته و گسترش مناسبات عقلانی را در جهان در حال توسعه به عنوان رویکرد جدید جهانی اعلام ،« دهکدة جهانی » نوید می داد و پایان عصر ایدئولوژي در می شد، به ناگاه، به دنبال یک سلسله تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انقلابی شکوهمند در ایران به وقوع پیوست که جهانیان را به دلیل اتکا به قدرت نرم افزاري به شگفتی واداشت؛ چرا که با پیروزي این حرکت عظیم انقلابی، قدرت دینی و معنوي ، نقشی تعیین کننده در معادلات سیاسی و تصمیم گیري هاي جهانی یافت و ارزش هاي دینی و معنوي و فرهنگی از تأثیرگذاري عمده اي در مناسبات و روابط بین الملل و نیز تصمیمات جهانی و منطقه اي برخوردار شد.
تأسیس جمهوري اسلامی در ایران و توان شگفت انگی ز ای ن نظام نوپا در برخورد با چالش هاي عظیم ملی، منطقه اي و بین المللی، همچون کودتاها ي گوناگ ون، شورش ها ي محلی و منطقه اي، تحریم هاي اقتصادي، تجاوزات نظامی(عملیات طبس)، جنگ تحمیلی و... در طول سه دهه، به جاي تضعیف این نظام نوپا، روز به روز بر ارتقا ي جایگاه جهان ی آن افزوده و امروز برخلاف همه فشارها، به عنوان قدرت برتر منطقه اي توسط دشمن شناسا یی شده است. منابع این قدرت نه در افزایش توانمندي هاي سخت افزاري، بلکه در وجود قدرت جدیدي است که تحت عنوان قدرت نرم، بعد از پیروزي انقلاب اسلامی معنا و مفهوم جدیدي یافته و از نظر تأثیرگذاري، جایگاه برتري نسبت به قدرت ها ي سخت پ ی دا کرده است .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران